اساسنامه

آیین نامه نحوه تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

 مقدمه :

این آیین نامه درجهت اجرای مصوبه جلسه ۳۷۵ مورخ ۲۲/۲/۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح استمرار ارتباط دانشگاه و فارغ التحصیلان، موضوع بخشنامه ۱۱۴۵۴ /۱۱ مورخ ۱۳/۵/۷۱ وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور تعیین ضوابط ایجاد انجمنهای دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تهیه گردیده است و متضمن ضوابط ایجاد انجمنهای دانش آموختگان   می باشد.

در این آیین نامه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی به اختصار مؤسسه به وزارت فرهنگ و آموزش عالی « وزرات » و به انجمن دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی «‌ انجمن » گفته می شود.

 بخش اول ملاحظات عمومی

ماده۱ - بررسی تقاضای تأسیس انجمنهای دانش آموختگان مؤسسات، موافقت با تشکیل آنها، صدور مجوز تأسیس ، تجدید پروانه ، و نظارت بر حسن انجام کار آنها بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است.

ماده ۲ - انجمن دانش آموختگان جنبه غیر انتفاعی دارد و به فعالیت های علمی، فنی، پژوهشی، فرهنگی ، هنری ، ورزشی، و دیگر فعالیت های صنفی  می پردازد.

تبصره : انجمن مجاز به دخالت در امور مدیریت مؤسسه و فعالیت در زمینه های مسایل سیاسی نمی باشد.

ماده ۳ - پروانه انجمن به نام هیأت مؤسس صادر می شود.

ماده۴ - اساسنامه انجمن وهرگونه تغییردرموادآن بایدبه تصویب وزارت برسد.

ماده ۵ - اعضای انجمنها را دانش آموختگان مؤسسه در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین اعضای هیأت علمی مؤسسه مورد نظر تشکیل می دهند.

 

 

بخش دوم نحوه بررسی درخواستها در وزارت

ماده ۶ رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن ها و بررسی صلاحیت هیأت مؤسس و هیأت اجرایی و تصویب آنها با کمیسیون انجمنهای دانش آموختگان است که به شرح زیر در وزارت تشکیل می شود .

ماده ۷ ترکیب اعضای کمیسیون انجمنهای دانش آموختگان عبارت است از:

الف ) وزیر فرهنگ و آموزش عالی ( رئیس کمیسیون ).

ب ) معاون فرهنگی وزارت .

ج ) معاون پژوهشی وزارت.

د ) معاون حقوقی و امور مجلس وزارت.

هـ ) معاون دانشجویی وزارت .

و ) چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

تبصره ۱ : در جلساتی که موضوع انجمن مشخصی مطرح است، رئیس مؤسسه ذیربط با حق رأی دعوت می شود.

تبصره ۲ : اعضای بند (و) کمیسیون با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و به مدت ۲ سال منصوب می شوند.

تبصره ۳ : نایب رئیس و دبیر کمیسیون از میان اعضاء با حکم وزیر منصوب می شوند.

تبصره ۴ : مسؤولیت تشکیل جلسات، ثبت و ضبط صورت مذاکرات، ابلاغ آراء و احکام کمیسیون و دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات با دبیر کمیسیون است که در ضمن مسئولیت دبیرخانه کمیسیون را نیز بر عهده دارد.

تبصره ۵ : رئیس کمیسیون حسب مورد و لزوم می تواند از افراد صاحبنظر و متخصصان غیر عضو برای شرکت در جلسات و کسب نظر آنها دعوت کند. در این حال افراد مدعو در رأی گیری شرکت نخواهند داشت.

تبصره ۶ : دبیرخانه کمیسیون در حوزه دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل می شود.

ماده ۸ وظایف کمیسیون به شرح زیر است :

۸-۱- رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن و صدور مجوز تأسیس.

۸-۲- بررسی صلاحیت های علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس.

۸-۳- تصویب اساسنامه انجمن و نیز هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب.

۸-۴- تصویب و اصلاح آیین نامه ها وضوابط مربوط به تشکیل هیأت بررسی تخلفات، نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای مربوط.

۸-۵- تعیین هیأت بررسی تخلفات و هیأت نظارت بر عملکرد انجمن ها.

۸-۶- تصویب تصمیمات هیأت بررسی تخلفات.

۸-۷ نظارت بر حسن انجام کار انجمن ها.

۸-۹ بررسی و تصویب تشکیلات دبیرخانه، دستورالعملها و روشهای اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید رئیس کمیسیون.

۸-۱۰ تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون.

ماده ۹ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء که رئیس یا نایب رئیس نیز در میان آنها باشند، رسمیت می یابد و تصمیم گیری در خصوص مسائل مطروحه نیز به کسب حداقل ۵ رأی موافق منوط خواهد بود.

ماده ۱۰ کمیسیون می تواند حسب مورد و نیاز برای رسیدگی به  صلاحیت های علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس یا هیأت اجرایی انجمن ها و یا انجام وظایف دیگر خود، نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام کند.

تبصره ۱ : انتخاب افراد غیر عضو کمیسیون برای عضویت در کمیته های تخصصی بلامانع است.

تبصره ۲ : آرای کمیته تخصصی در صورت تنفیذ از سوی کمیسیون معتبر شناخته خواهد شد.

تبصره ۳ : کمیته های تخصصی در چارچوب تشکیلات دبیرخانه کمیسیون فعالیت می کنند.

 

بخش سوم نحوه ارایه و بررسی تقاضاها

ماده ۱۱ تقاضای تأسیس انجمن همراه با فهرست اسامی اعضای هیأت مؤسس و اساسنامه پیشنهادی توسط هیأت مؤسس انجمن به رئیس مؤسسه تسلیم و پس از تأیید وی برای بررسی و تصویب به دبیرخانه کمیسیون ارسال می گردد.

ماده ۱۲ هیأت مؤسس انجمن  که در هر حال نباید کمتر از ۵ نفر باشد، باید واجد شرایط زیر باشند.

۱۲-۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۱۲-۲- التزام به قانون اساسی ومبانی نظام جمهوری اسلام ایران.

۱۲-۳- داشتن حسن شهرت شغلی و اجتماعی.

۱۲-۴ داشتن التزام به احکام اسلامی.

۱۲-۵- نداشتن سوء پیشینه کیفری و وابستگی به احزاب و گروههای محارب با نظام جمهوری اسلامی ایران.

۱۲-۶- عضویت در هیأت علمی و یا دارا بودن مدرک فارغ التحصیلی از مؤسسه مربوط.

تبصره ۱ : اقلیت های مذهبی باید واجد شرایط تعیین شده از سوی مراجع قانونی باشند.

تبصره ۲ : تأیید اولیه احراز شرایط مندرج در این ماده با رئیس مؤسسه است.

تبصره ۳ : در صورت عدم تأیید اعضای هیأت مؤسس می توانند درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون تقدیم نمایند.

ماده ۱۳ اساسنامه پیسشنهادی هیأت مؤسس که براساس الگو و مصوب وزارت تهیه می گردد، باید حاوی نکات زیر باشد:

۱۳-۱- هدف از تشکیل انجمن، عناوین و زمینه های فعالیت آن.

۱۳-۲- ارکان تشکیلاتی،شرح وظایف وحدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن.

۱۳-۳- شرایط عضویت در انجمن یا ضوابط لغو و تعلیق عضویت.

۱۳-۴- نحوه انتخاب مسؤولان و کارگزاران.

۱۳-۵- مرکز اصلی انجمن و نحوه فعالیت احتمالی در سایر شهرستانها.

۱۳-۶- منابع تأمین مالی.

۱۳-۷ مدت فعالیت .

۱۳-۸ شرایط انحلال و تسویه.

۱۳-۹ نحوه نظارت بر فعالیت انجمن.

۱۳-۱۰- عدم دخالت انجمن در امور مدیریت دانشگاه و مسائل سیاسی.

ماده ۱۴ پس از صدور  مجوز تأسیس انجمن ، هیأت مؤسس می تواند برابر مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام کند.

ماده ۱۵ وظایف هیأت مؤسس به شرح زیر است :

۱۵-۱- به تصویب رساندن اساسنامه انجمن.

۱۵-۲- برگزاری اولین مجمع عمومی ظرف ۶ ماه از صدور مجوز تأسیس انجمن طبق اساسنامه.

۱۵-۳- معرفی اولین هیأت اجرایی که توسط اولین مجمع عموم انتخاب می شود.

۱۵-۴- و عضو هیأ اجرایی نیز می باشد.

تبصره ۱ : اولین جلسه مجمع عمومی با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه مصوب با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون موضوع ماده ۷ رسمیت می یابد.

تبصره ۲ اولین هیأت اجرایی و دبیر انتخابی انجمن پس از تأکید کمیسیون ماده ۷ رسمیت پیدا می کنند.

ماده ۱۶ مدت اعتبار پروانه صادره ۴ سال می باشد و انجمن موظف است حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت مذکور درخواست تجدید پروانه انجمن را به کمیسیون تسلیم نماید.

ماده ۱۷ اعضای هیأت اجرایی و دبیر انجمن برای مدت ۲ سال انتخاب    می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره : اعضای هیأت اجرایی و دبیر انجمن باید شرایط ماده ۱۲ را که توسط رئیس مؤسسه احراز می شود، دارا باشند.

ماده ۱۸ برای هر مؤسسه فقط مجوز تأسیس یک انجمن صادر می شود.

تبصره : مطابق با اساسنامه مصوب، انجمن می تواند شاخه ها و واحدهایی مستقر در دانشکده ها و مراکز وابسته به مؤسسه مربوط ، داشته باشد.

 

بخش چهارم نظارت و رسیدگی به تخلفات

ماده ۱۹- به منظور ایجاد هماهنگی های لازم و بحث و بررسی پیرامون سیاستهای کلی و نیز رسیدگی به مسائل لازم الرعایه توسط انجمنها، مجمع دبیران سالی یک بار و به دعوت وزارت تشکیل می شود.

ماده ۲۰ به منظور نظارت عالی بر فعالیت های انجمنها و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان هیأتی تحت عنوان « هیأت نظارت و رسیدگی به تخلفات ‌» مرکب از دو نفر از معاونین وزارت، دبیر کمیسیون، یک یا دو نفر از اعضای هیأت علمی، و دو تن از دبیران انجمنهای دانش آموختگان تشکیل می شود. هیأت نظارت و رسیدگی به تخلفات زیر نظر کمیسیون انجمن ها فعالیت می کند‌، و رئیس آن از بین اعضای هیأت و با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ : اعضای هیأت علمی و دبیران انجمنها به انتخاب و حکم وزیر و به مدت ۲ سال منصوب می شوند.

تبصره ۲ : در جلساتی که موضوع انجمن مشخصی مطرح است، رئیس مؤسسه ذیربط با حق رأی شرکت می کند.

ماده ۲۱ فعالیت هیأت نظارت و رسیدگی به تخلفات براساس آیین نامه ای است که به تصویب کمیسیون می رسد و متضمن تنبیهات زیر نیز می باشد:

۲۱-۱- تذکر کتبی.

۲۱-۲- تعطیل موقت از سه ماه تا یک سال.

۲۱-۳- لغو پروانه و انحلال انجمن .

تبصره : هرگاه انجمن مرتکب خلافی شود که بنا بر قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد پرونده مربوط توسط دبیر کمیسیون به مراجع ذیصلاح قضائی ارسال خواهد شد.

قضائی ارسال خواهد شد.

ماده ۲۲ این آیین نامه در ۲۲ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۷/۴/۱۳۷۷ به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. کلیه آیین نامه های قبلی لغو می گردد.